ชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจเป็นหนึ่ง แสดงพลังปกป้องสถาบัน เนื่องในวันฉัตรมงคล...

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) ของสมาชิกอาสาสมัครปกป้องสถาบันทั้ง 13 อำเภอกว่า 5,000 คนรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เหล่าข้าราชการ พนักงานออกมาร่วมแสดงพลัง และกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

อีกทั้งเป็นการขยายกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ทุกรูปแบบ โดยการปลุกจิตสำนึกปกป้องสถาบันสำคัญของชาติด้วยชีวิต และสร้างความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี เพื่อความปกติสุขของบ้านเมือง

ส่วนที่ จ.สิงห์บุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป้องกันสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธวัช นกแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมส่วนราชการ ทหาร ตำรวจพ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมพลังกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ บริเวณ หน้าศาลากลางหลังเก่า ถนนวิไลจิตต์ อ.เมือง สิงห์บุรี

ขณะที่ จ.สตูล นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน โดยมีข้าราชการ ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆไปร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันจำนวนมาก

โดยการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูลปกป้องสถาบัน ในพิธีมีการเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวอาเศียรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มีการกล่าวปฏิญาณตน จะปกป้อง เทิดทูล และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จะไม่ยอมให้ผู้ใด ดูหมิ่น จาบจ้วง ล่วงละเมิด พระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด และจะปกป้องสถาบันด้วยชีวิต

ด้าน จ.ปราจีนบุรี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน มีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน อาสาสมัครปกป้องสถาบัน หรือเรียกกันว่า อสป. จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งพลังมวลชน เข้าร่วมปฎิญาณตน ประมาณ 12,000 คน

โดยทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 65 ปี ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกาย ปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็น มาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยการแสดง ความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี

จึงได้จัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อหล่อหลอมและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เกิดความรักความสามัคคีหวงแหนสถาบันสำคัญของชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทย อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบและสันติสุข

Comment

Comment:

Tweet