แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรืื่องพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร...

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 คณะแพทย์โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ได้ถวายการตรวจพระเนตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ได้พบว่า ที่พระเนตรทั้งสองข้างมีต้อกระจก คณะแพทย์มีความเห็นว่า จะถวายการผ่าตัดต้อกระจกที่พระเนตรซ้ายก่อน ด้วยการสลายต้อด้วยวิธีการตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultra Sound) และฝังเลนส์แก้วตาเทียม คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จมารับการผ่าตัดต้อกระจก ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ผลการผ่าตัดสลายต้อกระจกเรียบร้อย และเป็นที่พอใจของคณะแพทย์

ในการนี้ คณะแพทย์ขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ได้เสด็จกลับไปประทับ ณ วังเทเวศร์ ในวันเดียวกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง

Comment

Comment:

Tweet