สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร ให้กองงานส่วนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ครอบครัว และข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง พร้อมอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดน่าน...

วันที่ 1 ก.ค. ที่หอประชุมอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองเลขาธิการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากพายุโชนร้อน (ไหหม่า) พร้อมคณะเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ครอบครัว และ ข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง พร้อมอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย ในพื้นที่ อำเภอเชียงกลาง จำนวน 200 ครอบครัว จากนั้น เดินทางไปมอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 200 ครอบครัว

การเกิดพายุโชนร้อนครั้งนี้ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองงานส่วนพระองค์มามอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว จากนั้นในช่วงบ่าย นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองเลขาธิการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย ในเขตพื้นที่ตำบลดู่ใต้ 15 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – 15 จำนวน 500 ครอบครัว และ ราษฎรบ้านนาผา หมู่ที่ 3 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 100 ครอบครัว ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ในครั้งนี้ และเป็นการเสียหายที่มากที่สุดในรอบ 5 ปี

การมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ ยังสร้างปลาบปลื้มใจแก่เหล่าพสกนิกร ชาวจังหวัดน่าน และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดน่านตลอดมา.

Comment

Comment:

Tweet