พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร นักวิจัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคับทูลรายงานผลการดำเนินงาน...

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2554 เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคับทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก เพื่อพระราชทานแก่ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นงานทันตกรรมชุมชน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มให้ดำเนินการ เมื่อพุทธศักราช 2513 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้น สำหรับเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการบำบัดรักษา ขจัดและ ลดความเจ็บป่วยจากโรคในช่องปากของประชาชน ส่งเสริมให้มีทันตสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นชนบท ปัจจุบันหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ สามารถให้บริการรักษาได้ทุกชนิดเช่นเดียวกับโรงพยาบาล และรองรับการรักษาประชาชนได้วันละ 1,200 -1,500 คน

นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตการบริการดูแลรักษาทันตสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ทั้ง 7 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีทันตแพทย์ และ ทันตบุคลากรในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นอาสาสมัครออกให้บริการ

สำหรับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2552 ตามพระราชกระแสที่ทรงส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยพัฒนาไปผลิตเป็นนวัตกรรม สำหรับการบริการรักษา ฟื้นฟู และ ป้องกันโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ยากจนด้อยโอกาส ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วย มะเร็งช่องปาก เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิอานันทมหิดลให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันท มหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นผู้จัดการโครงการฯ สามารถผลิตอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากได้เป็นผลสำเร็จผ่านการตรวจรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้

Comment

Comment:

Tweet