สำนักนายกฯ ออกประกาศ ให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานศึกษา ลดธงครึ่งเสาพร้อมให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างไว้ทุกข์ กำหนด 15 วันเริ่ม 29 ก.ค...

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ มีข้อความว่า ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนน์ ลงวันที่ 27 ก.ค. 2554 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสามีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 15 วัน

วันเดียวกัน นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ในส่วน ศน. ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์ เพื่อสดับปกรณ์ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพวันแรก ศน.จะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำนวน 86 รูป สดับปกรณ์ ส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจะนิมนต์พระสงฆ์ประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป ฉันเพลวันละ 8 รูป กำหนด 100 วัน โดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพวันแรกได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชสิทธธารามราชวรวิหาร นอกจากนี้ สำนักพระราชวังยังได้มอบหมายให้ ศน. จัดตู้พระธรรมไปตั้งที่หน้าพระสวดพระอภิธรรมด้วย.

Comment

Comment:

Tweet