กระทรวงไอซีที ชง ครม.ขอความเห็นชอบร่าง พรบ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย หวังสร้างกลไกระหว่างรัฐ และเอกชนในงานด้านอุตสาหกรรมไอทีอย่างเป็นรูปธรรม...

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 8 พ.ย. กระทรวงไอซีที ขอความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... เพื่อให้มีการจัดตั้งสภาเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างกลไกในการประสานการดำเนินการระหว่างภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับงานในสาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ และเสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มีการกำหนดนิยามคำว่า “อุตสาหกรรมไอซีที” หมายความว่า กิจการที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ และการค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ และบริการด้านไอซีทีทุกชนิดและทุกประเภท และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้มีสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และกำหนดวัตถุประสงค์ ที่มาของรายได้ และองค์ประกอบของสมาชิก และกำหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้มีสำนักงานสภา มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง และกำหนดให้หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ รวมทั้งกำหนดการดำเนินกิจการของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศ และกำหนดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตลอดจนกำหนดให้มีบทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล.

Comment

Comment:

Tweet