ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือพันธมิตร เปิดเว็บรวมข่าว-ข้อมูลน้ำท่วม savethai2011.com ภายใต้กองบรรณาธิการร่วมสู้วิกฤติน้ำท่วม...

นายนิรันดร์ เยาวภาว์ ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือ ภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมหาศาล คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังมีประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติที่ยังไม่ชัดเจน และก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันในข้อเท็จจริงจนไม่เป็นที่ยุติ อีกทั้งยังพบปัญหาด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน ทั้งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้การนำเสนอข่าวสารเป็นไปด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร

ดังนั้น ชมรมฯ จึงจัดทำเว็บไซต์ www.savethai2011.com พร้อมทั้งจัดให้มี “กองบรรณาธิการร่วมสู้วิกฤติน้ำท่วม” หรือ Joint Editorial for Flood Relief (JEFR) ขึ้น โดยมีองค์กรสมาชิกของชมรมส่งบุคคลากรเข้าร่วมในกองบรรณาธิการร่วมฯจำนวนหนึ่ง และสมาชิกส่วนที่เหลือให้ความร่วมมือในการ Feed ข่าวที่เกี่ยวกับน้ำท่วมมายังเว็บไซต์ www.savethai2011.com เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากเว็บข่าวออนไลน์ทุกสำนัก พร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารและรายงานพิเศษจากการทำงานร่วมกันขององค์กรสมาชิกของชมรม

สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ www.savethai2011.com นี้ ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักข่าวอิศรา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด บริษัท HP ประเทศไทย จำกัด บริษัท ORACLE ประเทศไทย จำกัด บริษัท CDGM จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด บริษัท INOX จำกัด บริษัท Open Dream จำกัด และบริษัท Normal Nice จำกัด

Comment

Comment:

Tweet