กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายเวลาการกู้ยืม ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งประสบอุทกภัย...

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในหลายๆ จังหวัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงได้ขยายเวลาการดำเนินการในระบบ e-Studentloan ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรรายใหม่เพิ่มเติมรอบสอง สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม จนถึงขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม จากภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ภาคเรียนที่ 2 ขั้นตอนผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ e-Studentloan สามารถดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขั้นตอนสำหรับสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมจากภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

Comment

Comment:

Tweet