ครม.มีมติเห็นชอบ พักหนี้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ที่มียอดหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท เป็นเวลา 3 ปี ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย. 57 โดยพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย ระบุ ลูกหนี้สามารถออกจากโครงการก่อนเวลาได้ แต่ระหว่างโครงการไปขอกู้เพิ่มอีกไม่ได้...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้ โดยให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสนำเงินที่ต้องชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้นระหว่างการพักชำระหนี้ พร้อมทั้งสร้างโอกาสการเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

Comment

Comment:

Tweet