ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ผ่อนผันเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนจากปัญหาน้ำท่วม  ขยายเวลาการส่งงบการเงินไตรมาสสิ้นสุด 30 ก.ย. 54 โดยไม่ขึ้นเครื่องหมาย SP  แก่ บจ.ที่ขอผ่อนผัน โดยประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขยายเวลานำส่งงบการเงินแล้ว 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมในบริเวณจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง และเนื่องจากเป็นช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ทันภายใน 14  พฤศจิกายน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยผ่อนผันให้นำส่งงบช้ากว่ากำหนด และยกเว้นการขึ้นเครื่องหมายหยุดการซื้อขาย (SP)  ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนรวม 74 บริษัทคิดเป็น 13% จากทั้งหมด  577 บริษัท  (รวม  SET และ mai) ได้ขอขยายเวลาการนำส่งงบการเงิน  โดยมีบริษัทจดทะเบียน  69 บริษัท ขอผ่อนผันนำส่งภายใน 30 พฤศจิกายน และ 5 บริษัท ขอนำส่งภายใน  15 ธ.ค. 2554

 

Comment

Comment:

Tweet