ที่ประชุมมหาเถรสมาคม แจ้งเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวง หลังเกิดอุทกภัยรวม 21 จังหวัด ทำให้พระภิกษุสามเณร ประชาชนจำนวนมากได้รับความลำบากเดือดร้อน...

นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีการแจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเรื่องการเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวง โดยมีรายละเอียดคือ ตามที่ มส.เห็นชอบให้มีการกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ในวันที่ 12-16 พ.ย.2554 นั้น เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศภัยพิบัติเกิดอุทกภัย รวม 21 จังหวัดของประเทศไทย ทำให้พระภิกษุสามเณร ประชาชนจำนวนมากได้รับความลำบากเดือดร้อน

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงเลื่อนวันสอบธรรมสนามหลวงที่กำหนดไว้เดิม และกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงขึ้นใหม่ โดยสอบพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลาดังนี้ นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ 12 ธ.ค. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วันที่ 13 ธ.ค. สอบวิชาธรรม วันที่ 14 ธ.ค. สอบวิชาพุทธ วันที่ 15 ธ.ค. สอบวิชาวินัย ส่วนธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบวันที่ 16 ธ.ค.54.

Comment

Comment:

Tweet