สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จัดโครงการ 'เด็กไทยเรียนรู้จากภัยพิบัติ' ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเหตุการณ์...

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญองค์กรการศึกษาทางเลือกในพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมพลิกวิกฤติเป็นโอกาส สู่การจัดการเรียนการสอน "เด็กไทยเรียนรู้จากภัยพิบัติ" ในโครงการพัฒนาการศึกษาทางเลือกครั้งที่ 1/2554 (เฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย) เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยศึกษากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ โดยการศึกษานี้จะมุ่งเน้น 3 ด้าน ดังนี้ 1.การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสถานการณ์ธรรมชาติ สามารถปรับตัวได้ตามบริบทสังคมและสิ่่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และ 3.การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและคนทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เกิดกำลังใจที่จะรับมือกับสถานการณ์ธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายเพื่อกลับมาฟื้นฟูสภาพของสถานที่เรียน หรือชุมชน

การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ สสค.เปิดรับโครงการใน 2 ประเภท คือ โครงการเดี่ยวและโครงการกลุ่ม สำหรับโครงการเดี่ยว องค์กรที่จัดการศึกษาทางเลือกในพื้นที่ประสบอุทกภัย มีสิทธิ์เสนอโครงการได้ องค์กรละ 1 โครงการ โดยผู้มีสิทธิ์ลงนามนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามรับรอง ส่วนโครงการกลุ่ม เครือข่ายองค์กรที่จัดการศึกษาทางเลือก มีสิทธิ์เสนอโครงการกลุ่มละ 1 โครงการ โดยมีหัวหน้าองค์กรคนหนึ่งเป็นหัวหน้า หรือแกนนำกลุ่ม ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจสามารถเลือกเสนอโครงการได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ส่วนเกณฑ์พิจารณาโครงการนั้น คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คุณภาพข้อเสนอของโครงการ 2.การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.การบริหารจัดการและการเผยแพร่ แต่ละโครงการมีเวลาดำเนินงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 14 เดือน และจะมีงบประมาณสนับสนุนในแต่ละโครงการ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.-13 ธ.ค. 54 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-619-1811 อีเมล์ altedu@QLF.or.th และเว็บไซต์ www.qlf.or.th

Comment

Comment:

Tweet