แบงก์กรุงเทพฯ เตรียมรับมือเปิดเสรีอาเซียน เป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจรประกาศตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นบล.บัวหลวง (BLS) คืนจากผู้ถมือหุ้นทั่วไปใน ราคาหุ้นละ 22 บาทก่อนขอเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์หวังคุมการบริหารทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแขนขาในการทำธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้เห็นชอบให้ธนาคารทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) เพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารได้ส่งหนังสือแจ้งต่อ บล.บัวหลวงในวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารมีแนวนโยบายในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking) เพื่อรองรับสภาพตลาดที่กำลังปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีแนวทางในการเปิดเสรีทางการเงินและการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้นตลอดจนภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและตลาดทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ

Comment

Comment:

Tweet