สพฐ.ร่วมมือองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น จัดทำหนังสือประกอบการเรียนรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องอุทกภัย ดินถล่ม และภัยสึนามิ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้สำรวจสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติพบว่ายังมีอยู่น้อยมาก สพฐ.จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น จัดทำหนังสือประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 เรื่อง ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม และภัยสึนามิ โดยเฉพาะหนังสือเรื่องอุทกภัยได้จัดทำขึ้นใหม่พร้อมคู่มือจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นความรู้พื้นฐาน ประเภท สาเหตุการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พร้อมเน้นวิธีปฏิบัติตนในการเตรียมพร้อมอพยพ การปฏิบัติตนเมื่อมีน้ำท่วมและการปฏิบัติภายหลังการเกิดภัย โดยได้นำเนื้อหาหนังสือ คู่มือจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างการจัดการศึกษาเป็นช่วงชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแนวการจัดกิจกรรม รวมทั้งเรื่องเล่าจากประสบการณ์และกรณีศึกษาลงในเว็บไซต์ http ://academic.obec.go.th/ให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน.

Comment

Comment:

Tweet