กระทรวงไอซีที ตั้งศูนย์ประสานการกำกับ ติดตามประสานงานและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  8 ด้าน หวังครอบคลุม

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้จัดตั้งศูนย์ประสานการกำกับ ติดตาม ประสานงานและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายใน 8 ด้าน คือ การดูแลสถานที่สำคัญ, การดูแลพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคม, การอพยพผู้ประสบภัย, การจัดหาและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค, การระบายน้ำสู่ทะเลและการบำบัดน้ำเสีย, การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการจราจร, การช่วยเหลือชาวต่างประเทศ สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการประสานงานกับหน่วยงานหลักทั้ง 8 ด้าน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงานความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็นและแผนการจัดหาให้เพียงพอ ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานมายังศูนย์ประสานงานฯ และจะทำการวิเคราะห์จัดทำรายงานสรุปภาพรวมรายงานให้นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ศปภ.ทราบเป็นประจำทุกวัน

ทั้งนี้ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ กระทรวงไอซีทียังได้จัดทำระบบรวมฐานข้อมูลผู้ประสานงานหลักที่รับผิดชอบสนับสนุนทรัพยากรในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศูนย์อพยพ ระบบบริหารจัดการสิ่งของรับบริจาคและระบบการช่วยเหลือ เพื่อนำเสนอผ่านเว็บไซต์ด้วย.

Comment

Comment:

Tweet