ฟรอสต์ฯ คาดอัตราการเติบโตของการใช้งาน คลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในปี 2555 เพราะองค์กรต้องการลดการลงทุนด้านไอที และสำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่ยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย...

บริษัท ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้งของประเทศไทยในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างรวดเร็ว จาก 32% เป็น 50% สืบเนื่องจากความต้องการในการลดภาระการลงทุนเรื่องอุปกรณ์และการใช้งานในส่วนของการแบ็กอัพข้อมูล เพื่อรองรับกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ตลอดจนสาเหตุจากการพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลได้มากขึ้น

ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก กล่าวว่า  ปัจจุบันอัตราการเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทย ยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตยู่ที่ 32% ในขณะที่ของอัตราการเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้งในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค อยู่ที่ 38% และเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ประเทศไทยยังถือได้ว่ามีอัตรการเติบโตที่ไม่สูงนัก เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะที่สองประเทศดังกล่าวมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐมาเป็นเวลาหลายปี

ผจก.ประจำประเทศไทย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวด้วยว่า โดยสาเหตุหลักที่หลายองค์กรยังมีความลังเลต่อการนำคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานนั้น สือบเนื่องมาจากความกังวลต่อความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรของโครงข่าย ตลอดจนทัศนคติและความพร้อมของผู้ใช้งานเอง อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุอุทกภัยอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้หลายองค์กรได้เห็นความสำคัญของคลาวด์คอมพิวติ้ง และมีการพิจารณาเพื่อนำมาใช้งานอย่างจริงจัง.

Comment

Comment:

Tweet