ตามที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยขั้นร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั่วประเทศกว่า 60 จังหวัด นับเป็นปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ริเริ่มจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ฝ่าวิกฤติอุทกภัย: Mobility in the time of Flood” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในยามที่ประเทศเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง โดยโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนได้ริเริ่ม คิดค้นวิธีที่จะต่อสู้และอาศัยอยู่กับร่วมกับธรรมชาติในภาวะวิกฤติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติในหมู่ประชาชนชาวไทย

Comment

Comment:

Tweet