ศธ.เสนอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคนต่อปี ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย...

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้านสังคมได้ให้ความเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคนต่อปีของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ ประถมศึกษา ปรับเพิ่มเป็น 1,900 บาท ม.ต้น และ ม.ปลาย 2,300 บาท จากอัตราเดิม 1,100 บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพาณิชยกรรม 4,900 บาท สายเกษตรกรรม 5,500 บาท จากอัตราเดิม 4,240 บาท ซึ่งการเสนอปรับอัตราค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการประชุมวันที่ 22 พ.ย.นี้และจะมีผลในปีการศึกษา 2555

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การปรับเพิ่มอัตราดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมที่จะจัดการศึกษานอกระบบได้อย่างมีคุณภาพและสนองตอบต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยให้อัตราการอุดหนุนที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับการจัดการศึกษาในระบบ ซึ่งเมื่อมีการปรับเพิ่มแล้วเชื่อว่าจะทำให้การจัดการศึกษานอกระบบส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น เพราะเงินอุดหนุนดังกล่าวจะรวมหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการจัดการศึกษานอกระบบผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนไม่มากเพราะค่าใช้จ่ายที่ได้รับอุดหนุนมาน้อยมากจึงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มากนัก

ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนี้จะทำให้เด็ก กศน.ประมาณ 1 ล้านกว่าคนที่เรียนอยู่ได้รับอานิสงส์และสิ่งสำคัญจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบดีขึ้นได้ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเงินอุดหนุนการศึกษานอกระบบต่ำกว่าความเป็นจริง การจะจ้างวิทยากรหรือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักศึกษา กศน.ก็ทำได้ยาก เพราะเงินอุดหนุนที่ได้มาไม่เพียงพอ.

Comment

Comment:

Tweet