นายยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภูมิภาคในบางพื้นที่ของประเทศไทย พบว่ามีข้อน่าห่วงใยหลายประการ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันใช้ที่ดินระหว่างอุตสาหกรรมกับการเกษตรสูง จึงควรมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เพาะปลูกสำหรับพืชเกษตร 3 ส่วนหลักคือ พืชอาหาร พืชอาหารสัตว์ พืชพลังงาน

ทั้งนี้ ทีดีอาร์ไอประเมินว่า ผังเมืองของประเทศไทยต้องเป็นเศรษฐกิจแบบสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปลอดภัย มีการจัดโซนนิ่งจัดพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมไม่ให้กระจัดกระจาย โดยทำในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ทางการเกษตรที่ชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติที่ใครมีที่ดินแล้วอยากทำอะไรก็ได้จนกระทบต่อโครงสร้างในการใช้ที่ดิน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเกษตรและเกษตรกรในภาพรวมในระยะยาว

“ประเทศไทยติดกับดักอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามานานมากแล้ว ต้องมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ใช้จุดแข็งสิ่งที่ประเทศไทยมี คือ ฐานการผลิตด้านเกษตรเป็นตัวนำ ซึ่งทีดีอาร์ไอเสนอว่า ในแง่ผังเมืองควรมีการจัดโซนสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมกับการปลูกอะไร ซึ่งการกำหนดสัดส่วนพื้นที่ชัดเจน หากทำตามแผนที่วางไว้ก็จะเป็นผลดีต่อผู้อยู่อาศัยและประเทศชาติ.

Comment

Comment:

Tweet