สหประชาชาติแนะกลุ่มชาติกำลังพัฒนา ให้หันไปลงทุนในกลุ่มชาติพัฒนาน้อย เพื่อความสมดุลทางการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก...

รายงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพัฒนาน้อยที่สุดของโลกประจำปี 2554 พบว่าอัตราเฉลี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจยังเพิ่มน้อยมาก โดยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจปีท่ีแล้วเฉลี่ยที่ 5.7 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าปี 2552 แค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อช่วงปี 2545 - 2551 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.1 เปอร์เซ็นต์

สหประชาชาติเห็นควรให้กลุ่มชาติกำลังพัฒนา หันไปเพิ่มการลงทุนในกลุ่มชาติพัฒนาน้อยให้มากขึ้นอีก 1 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อความสมดุลการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยทั้งโลก.

Comment

Comment:

Tweet