นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชน 52.68% ค้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ ขณะที่อีกเกือบ 50% เชื่อ ทำเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 3.73

โพลสำรวจพบว่า ประชาชนกว่า 62.92% ทราบเรื่องการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ 33.78% ไม่ทราบ โดยประชาชนส่วนใหญ่ 44.62% เชื่อว่า เจตนาที่แท้จริงเพื่อให้ พ.ต.ท.ทักษิณพ้นโทษ และกลับเข้าประเทศ มีเพียง 13.20% ที่คิดว่าเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างคนในชาติ และ 8.17% เท่านั้น ที่เห็นว่าต้องการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และ 6.83% มองว่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ในวโรกาส 5 ธันวาคม

เมื่อสอบถามถึงผลที่จะตามมา หาก พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ ผ่าน 42.18% คิดว่าจะเกิดความขัดแย้งวุ่นวายของคนกลุ่มสีต่างๆ, 27.42% มองว่าทักษิณได้รับการอภัยโทษและกลับเข้าประเทศ, 16.42% เห็นว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐาน ที่เอื้อให้กับผู้กระทำผิดเกรงกลัวกฎหมายน้อยลง และ 13.12% เห็นว่าผู้ที่ได้รับการอภัยโทษ รู้สึกสำนึกและกลับตนเป็นคนดี

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามความเห็นแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ถึง 52.68% ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.ฎ. อภัยโทษฉบับนี้ ขณะที่ 31.22% เห็นด้วย และ 16.10% บอกไม่แน่ใจ

Comment

Comment:

Tweet